Έξυπνη Μεταποίηση

Η δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας.

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε ποιους απευθύνεται

 • Υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις  είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις
 • Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και ατομικές επιχειρήσεις.

Τι χρηματοδοτείται

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 250.000 € έως 6.000.000 €

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούν τα ακόλουθα:

Ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0,

Αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού, σχεδιασμό και η παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών, εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους,

Διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων, μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών

Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για:

 • Μηχανολογικό εξοπλισμό,
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις,
 • Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G,
 • Εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου
 • ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού,, υπηρεσίες ασφάλειας IT
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων, πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Κόστη πιστοποίησης, τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0.

Ποσοστά Επιχορήγησης

Περίοδος Υποβολών Προτάσεων

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 23/11/2022 με καταληκτική ημερομηνία στις 23/01/2023 και ώρα 17:00.

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Σύντομα ένας εξειδικευμένος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Oops! Something went wrong while submitting the form.